Algemene Info

Dienstenwet

1. Uw advocaat

1.1 U vertrouwt uw dossier toe aan één van de advocaten van Impera Advocaten, advocaten-associatie in de vorm van een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid (maatschap), gevestigd in België en ingeschreven aan de Balie Limburg.

Impera Advocaten betreft een associatie in de zin van het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 8 november 2006 betreffende samenwerkingsverbanden tussen advocaten en betreffende eenpersoonsvennootschappen van advocaten.

Onze advocaten zijn onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies, die geraadpleegd kunnen worden op www.advocaat.be, alsook aan de reglementen van de balie Limburg die geraadpleegd kunnen worden op www.balielimburg.be.

De kantoor- en contactgegevens kan u hier Contact raadplegen.

1.2 De beroepsaansprakelijkheid van onze advocaten is via de Orde van Vlaamse Balies verzekerd. De beroepsaansprakelijkheid kan slechts ingeroepen worden tot beloop van de netto-dekking die is voorzien in deze polis en op voorwaarde dat de verzekeraar effectief waarborg verleent. Indien er, om welke reden dan ook, geen uitkering uit hoofde van die verzekering mocht plaatsvinden dan is de aansprakelijkheid van de Advocaat beperkt tot het bedrag van de door de cliënt betaalde erelonen voor de door de advocaat verstrekte diensten die aanleiding geven tot de aansprakelijkheid.

De polis inzake beroepsaansprakelijkheid verleent dekking in de hele wereld, onder voorbehoud van onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen daarin opgenomen. Kopie van voormelde polis kan op eenvoudig verzoek worden opgevraagd en verkregen.

Hogere dekkingen zijn mogelijk en dienen vooraf aan de samenwerking te worden overeengekomen.

U kan bij Impera Advocaten terecht voor juridisch advies en bijstand in geschillen voor de rechtbank. De informatie en voorwaarden inzake de kosten en erelonen kan u hier [link naar tarieven-pagina] raadplegen.

3. Voor informatie of in geval van klachten

Indien u verdere informatie wenst te verkrijgen of indien u een klacht heeft kan u Impera Advocaten bereiken:

via post: 3680 Maaseik, Pelserstraat 4

via telefoon: +32 (0)89/23.12.61

via e-mail: info@impera-advocaten.be

Privacy

Algemeen – contactgegevens

Impera Advocaten, gevestigd te 3680 Maaseik, Pelserstraat 4 (hierna: “het kantoor”), is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De kantoor- en contactgegevens kan u hier Contact raadplegen.

In deze privacyverklaring leggen we u uit op welke manier en met welk doel wij uw persoonsgegevens verwerken.


Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd

Het kantoor neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het e-mailadres info@impera-advocaten.be.


Persoonsgegevens die worden verwerkt

De persoonsgegevens de worden verwerkt hangen af van de verhouding die bestaat tussen uzelf en het kantoor, als volgt:

voor cliënteel:

 • identificatiegegevens (bv. naam, achternaam, adres, telefoonnummer, e-mail, geslacht, geboortedatum, enz…)
 • beroepssituatie
 • opleidingsniveau
 • rijksregisternummer of andere identificatienummers
 • financiële gegevens (bv. bankrekeningnummers, solvabiliteitsonderzoeken, vermogensstudies, enz…)
 • gezinssamenstelling
 • lidmaatschappen
 • foto’s (in dossiers)

voor derden, tegenpartijen en adviseurs:

 • identificatiegegevens (bv. naam, achternaam, adres, telefoonnummer, e-mail, geslacht, geboortedatum, enz…)
 • beroepssituatie
 • opleidingsniveau
 • rijksregisternummer of andere identificatienummers
 • financiële gegevens (bv. bankrekeningnummers, solvabiliteitsonderzoeken, vermogensstudies, enz…)
 • gezinssamenstelling
 • lidmaatschappen
 • foto’s (in dossiers)

voor leveranciers:

 • identificatiegegevens (bv. naam, achternaam, adres, telefoonnummer, e-mail, geslacht, geboortedatum, enz…)
 • financiële gegevens (bv. bankrekeningnummers, solvabiliteitsonderzoeken, vermogensstudies, enz…)
 • professionele informatie (functie bij de firma, website, en dergelijke meer)

voor potentieel cliënteel:

 • identificatiegegevens (bv. naam, achternaam, adres, telefoonnummer, e-mail, geslacht, geboortedatum, enz…)
 • professionele informatie (functie bij de firma, website, en dergelijke meer)

Verwerking van gevoelige informatie

Soms is het noodzakelijk om gevoelige informatie van cliënten of tegenpartijen te verwerken. Deze gevoelige informatie betreft persoonsgegevens inzake:
strafrechtelijk verleden, feiten of veroordelingen
gegevens van personen jonger dan 16 jaar
persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.
Voormelde gevoelige informatie wordt enkel verwerkt indien dit noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, dan wel de belangenbehartiging van het cliënteel.


Met welk doel worden uw persoonsgegevens verwerkt

Het kantoor verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:voor cliënteel:

 • voor het opstellen en beheren van een dossier
 • om te communiceren
 • om uw belangen te behartigen
 • om te informeren
 • om fraude of misdrijven te voorkomen en detecteren (bijvoorbeeld inzake anti-witwaswetgeving)
 • om te voldoen aan wettelijke bepalingen
 • om de eigen belangen te behartigen

voor derden, tegenpartijen en adviseurs:

 • voor het opstellen en beheren van een dossier in het belang van het cliënteel
 • om te communiceren
 • om te informeren
 • om te voldoen aan wettelijke bepalingen
 • om de eigen belangen te behartigen

voor leveranciers:

 • voor (leveranciers)beheerdoeleinden
 • om te communiceren
 • om u te informeren
 • om te voldoen aan wettelijke bepalingen
 • om de eigen belangen te behartigen

voor potentieel cliënteel:

 • voor het opbouwen van een cliëntenrelatie
 • om te communiceren
 • om te informeren
 • om de eigen belangen te behartigen

Op welke wettelijke grondslag worden uw persoonsgegevens verwerkt

Om de hierboven vermelde persoonsgegevens te verwerken, baseert het kantoor zich op de volgende wettelijke grondslagen:


 • Uw toestemming: uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt indien u daartoe de toestemming heeft verleend.

 • Uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

 • Wettelijke verplichting: in sommige gevallen is het kantoor wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens te verwerken (bv. anti-witwaswetgeving).

 • Vitale belangen: in een beperkt aantal gevallen verwerkt het kantoor persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is ter bescherming van uw vitale belangen.

 • Onze eigen belangen: in welbepaalde gevallen is de verwerking noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde eigen belangen, zoals bv. voor (leveranciers)beheerdoeleinden of voor het opbouwen van (nieuwe) cliëntenrelaties.

De persoonsgegevens de worden verwerkt hangen af van de verhouding die bestaat tussen uzelf en het kantoor, als volgt:

voor cliënteel:

 • uitvoering van de overeenkomst
 • wettelijke verplichting
 • vitale belangen
 • eigen belangen

voor derden, tegenpartijen en adviseurs:

 • uitvoering van de overeenkomst
 • toestemming
 • wettelijke verplichting
 • eigen belangen

voor leveranciers:

 • uitvoering van de overeenkomst
 • toestemming
 • wettelijke verplichting
 • eigen belangen

voor potentieel cliënteel:

 • toestemming
 • eigen belangen

Geautomatiseerde besluitvorming


Het kantoor neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen.Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard

Het kantoor bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.


De bewaringstermijnen zijn als volgt:


voor cliënteel:

 • 10 jaar na beëindiging van de dienstverlening

voor derden, tegenpartijen en adviseurs:

 • 10 jaar na beëindiging van de dienstverlening

voor leveranciers:

 • 10 jaar na uitvoering van de laatste bestelling

voor potentieel cliënteel:

 • 3 jaar na het laatste contact

Delen van persoonsgegevens met derden


Het kantoor verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen en bevoegdheden of de overeenkomst met u.


In bepaalde gevallen dient het kantoor uw persoonsgegevens te delen met derden. Dit kan noodzakelijk zijn om een goede dienstverlening te garanderen. Veelal zijn deze derden loutere ontvangers van uw persoonsgegevens.


Met bedrijven die uw gegevens daadwerkelijk verwerken in onze opdracht, sluit het kantoor een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.Het gebruik van cookies of vergelijkbare technieken


Het kantoor gebruikt alleen technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het kantoor en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij het kantoor een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een in een gestructureerde, gangbare en (machine)leesbare vorm te verkrijgen en u heeft het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@impera-advocaten.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Impera Advocaten houdt eraan zo snel mogelijk, en alleszins uiterlijk binnen de dertig dagen, te reageren op uw verzoek.

U dient wel voor ogen te houden dat het kantoor gebeurlijk niet verplicht zal zijn om gevolg te geven aan uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging. Dit omwille van onze wettelijke verplichtingen, redenen van algemeen belang, voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of de gerechtvaardigde uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en/of informatie.

Het kantoor wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, zijnde de Gegevensbeschermingsautoriteit te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35.