Tarieven

Erelonen

De erelonen vergoeden de tijd die de advocaat in een zaak presteert, los van de kosten die daarmee gepaard gaan. Zij omvatten activiteiten zoals het voeren consultaties, de studie van het dossier, het verrichten van juridische opzoekingen, het verlenen van adviezen, het opstellen van brieven, overeenkomsten of besluiten, enzovoorts.

Over de hoogte van het ereloon worden duidelijke afspraken gemaakt bij de eerste bespreking van het dossier. Het ereloon (uurtarief) wordt vastgelegd volgens de aard, de complexiteit, de inzet en het al dan niet dringend karakter van de zaak.

Voorafgaandelijk aan de opstart van een dossier kan er een ereloonovereenkomst worden gesloten.

Kantoorkosten

De kantoorkosten zijn de reële kosten die verbonden zijn aan bepaalde werkzaamheden die de advocaat uitvoert. Ze omvatten o.a. de kosten voor de aanmaak van het dossier, briefwisseling, aangetekende zendingen, verplaatsingen, uitprints en kopieën, e-mails, faxen en documenten, en telefonische oproepen.

De volgende kosten worden forfaitair aangerekend:

  • Opening dossier (eenmalig forfait) €50,00
  • Dactylografie/typewerk per pagina €11,00
  • Kosten uitgaande e-mail €6,00
  • Fotokopies en drukwerk per pagina €0,30
  • Kleurenkopie per pagina €0,50
  • Verplaatsingen per km €0,65
  • Overige kosten reële kostprijs

Gerechtskosten/ externe kosten

De gerechtskosten en externe kosten zijn de kosten die de advocaat heeft voorgeschoten aan derden, zoals griffies, hypotheekkantoren, registratiekantoren, officiële of officieuze databanken, derde-advocaten, gerechtsdeurwaarders, notarissen, vertalers, accountants, revisoren, deskundigen en (binnenlandse en buitenlandse) instanties, enzovoorts.

Deze kosten worden tegen de reële kostprijs doorgerekend aan de cliënt (meer BTW indien van toepassing).

Gerechtsdeurwaarderskosten overigens slechts uitzonderlijk voorgeschoten door de advocaat en dienen in principe door de cliënt rechtstreeks betaald te worden aan de gerechtsdeurwaarder. De cliënt ontvangt hiervoor een factuur van de gerechtsdeurwaarder.

Provisies

Een provisie is een voorschot op nog te leveren prestaties of te maken kosten.

Bij de aanvang van de werkzaamheden, alsook lopende de behandeling van een dossier kunnen provisies worden gevraagd. Zulke provisies worden in mindering gebracht op het bedrag van de tussentijdse factuur of de eindfactuur die volgt op de provisienota. De advocaat behoudt zich het recht voor om zijn werkzaamheden pas aan te vatten respectievelijk voort te zetten of kosten voor te schieten na de betaling van de provisie.

Facturatie

Iedere factuur omvat minimum de opgave van de erelonen, de kantoorkosten, voorgeschoten kosten (gerechtskosten en externe kosten) en de provisies.

De factuur is betaalbaar op acht (8) dagen. De advocaat kan, indien dit voor een goede dienstverlening noodzakelijk is, een kortere betalingstermijn bepalen.

Rechtsbijstand

Vaak verliest men uit het oog dat er in vele gevallen kosteloos een beroep kan worden gedaan op een advocaat op basis van een polis rechtsbijstand (bv. verbonden aan een familiale verzekering of autoverzekering).

De kosten en erelonen die verschuldigd zijn aan de advocaat zullen dan in principe integraal gedragen worden door de rechtsbijstandsverzekeraar.

We bekijken de polis graag samen met u om na te gaan of u van zulke tussenkomst kan genieten.